Không hiểu về quy trình xuất hóa đơn lắm, nhưng ít ra cũng phải nói cho khách hàng biết lý do tại sao và xin lỗi khách hàng về thời gian chờ chứ?